นายกิตติธัช บุญรัมย์

ตำแหน่ง  หัวหน้างานปกครอง

วุฒิการศึกษา สถ.ม.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

" การทำงานเป็นทีมนั้นหมายถึงการทำงานร่วมกันของสมาชิกหรือพนักงานในองค์กรมากกว่า 1 คนขึ้นไป โดยหัวใจสำคัญก็คือทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และเต็มใจร่วมกันปฎิบัติภาระกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนไปสู่ความสำเร็จ แต่การที่ทุกคนจะรวมตัวกันเพื่อทำงานเป็นระบบทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว เพราะการทำงานระบบนี้มีปัจจัยสำคัญมากมายที่ต้องใส่ใจและจริงจัง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปหากทุกคนมีใจที่จะทำความสำเร็จร่วมกัน "

นายสถาพร วรรณวงศ์กา

ผู้ช่วยงาน

นายวรพงศ์ มนูญธรรมพร

ผู้ช่วยงาน

นางสาววัลลภา ใจดี

ผู้ช่วยงาน

นางสาวรัตนบงกช เอมทอง

ผู้ช่วยงาน

นายดำรงค์  พลเสน

ผู้ช่วยงาน

นางสาวนิโลบล ลัยยะนาถ

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ